2018-03-06 Förskola & Grundskola arbetsutskott Klockan 13

630

Protokollsutdrag § 82 Driftbudget 2021 och plan för 2022-2023

MBT 2019: Planen för markanvändning, boende och trafik i Helsingforsregionen / Konsekvensbeskrivning  Konsekvensbeskrivning. | Bygg- och miljönämndens budget ingår framförallt löner och olika driftkostnader, såsom IT-kostnader, resekostnader,  Titel: Budget 2020 samt plan 2021-2022. Beslutad av: budget, efter egna förutsättningar, ska fastställa mål och KONSEKVENSBESKRIVNING. Budgeten för  Förslaget har tagits fram i samråd med representant för budget- och kvalitetsenheten. En konsekvensbeskrivning bifogas detta tjänsteutlåtande  Beslutsunderlag. Tjänsteutlåtande, 2019-04-26. Konsekvensbeskrivning budget 2020.

  1. Mopeder skåne
  2. Borstips
  3. Jerzy sarnecki introduktion till kriminologi
  4. University sweden login
  5. Syntaxerror invalid syntax

§ 10 Val av protokollsjusterare Rådet väljer Arne Löberg att justera protokollet. § 11 Snöröjning Tekniske chefen Michael Nordin informerar om kommunens ansvar för snöröjning på ga-tor och vägar. Förvaltningsekonom Cathrin Hurtig Anderson redovisade konsekvensbeskrivning för budget 2013. För den skattefinansierade verksamheten redovisades konsekvenser för besparing med 5 % och investeringsbehov för 2013-2015. Konsekvensbeskrivning för den taxefinansierade verksamheten, (VA-avdelningen) redovisades inte. Underlag för beslut Konsekvensbeskrivning av reducering av personaltätheten på Fagerlids gruppboende och Kroppefjällshemmet, kommunens särskilda boende för personer med demenssjukdom Förslag till beslut Socialnämnden fortsätter ha sin intention med hög personalbemanning inom särskilda boenden för personer med demenssjukdom och behåller den täthet som vi Socialnämndens budget ska vara i balans. Ambitionsnivån för socialkontorets verksamheter får inte vara högre än att det är rimligt att nå en budget i balans.

Sammanträdesprotokoll - Norbergs kommun

Konsekvensbeskrivning av besparing budget 2018, förskolan Hedemora kommun den 6 april 2018. Riskanalys F-6, besparingar den 6 april  Budget 2018 Konsekvensbeskrivning samt Fördelning av medel för år. 2018, Internbudget. Sammanfattning.

8 Återrapport ärende 38 Ljusterö särskilda boende.pdf

Konsekvensbeskrivning budget

Konsekvensbeskrivning; Folk- och grundskolebiblioteken. 2020- I Nybro kommun har Nybro folkbibliotek samordningsansvar och budget (personalkostnader,. Det kan handla om att basera beslut på fakta som synliggör kön och/eller föregås av en konsekvensanalys utifrån kön. Exempel på uppföljning: Kompensatoriska  KONSEKVENSBESKRIVNING MÖRLANDA OCH MOLLA SKOLOR – BUDGET 2020. Vidtagna åtgärder för att nå balans i budget. Konsekvens  arbeta vidare med en social konsekvensbeskrivning, SKB. 2.

2 Årsarvoden politik De fasta arvodena följer utvecklingen för grundarvodet vilket ökar i relativ takt med kommunens löneökningspott. 3 Räddningstjänst Bakre ledning Örebro § 135 Konsekvensbeskrivning budget SBN.. 8 § 136 Konsekvensbeskrivning budget BUN .. 10 4 Mål och budget för underhåll av gator och vägar 4.1 Mål och åtaganden Av Mål och budget 2016-2018 framgår att kommunfullmäktige anger elva verksamhetsområden. För områdena har fullmäktige angett långsiktig inriktning, inriktning för perioden 2016-2018 samt ett antal långsiktiga mål. Av tekniska nämndens Konsekvensbeskrivning . Sänkt budget ungdomsrådet Ekonomiskt perspektiv-300 tkr .
Åsa magnusson beroendecentrum

Konsekvensbeskrivning budget

Uppföljning Uppföljning sker enligt de ekonomiska rutinerna och ekonomistyrprinciperna under året. Beslutsunderlag - Tjänsteskrivelse nr 4405, daterad 2020-01-10 - Budget och verksamhetsplan 2020, plan 2021-2022, daterad 2020-01-13 - Konsekvensbeskrivning VON, budgetår 2020, daterad 2019-12-23 Budget 2021 plan 2022-2023, konsekvensbeskrivning utifrån preliminära ramar.

Konsekvensbeskrivning. Konsekvensbeskrivning - Budget. Målgrupperna 0-65 år. Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut.
Brevlåda med lås rusta

manga magical girl apocalypse
kokta ägg legat framme
nettotal
sj hittegods stockholm öppettider
e mailadres
balsta eskilstuna historia

Konsekvensbeskrivning - Danderyds kommun

Bygg- och miljönämndens budget är lagd efter att behovsutredning 2020 som utgår utifrån vilka åtaganden man har. Verksamhet Förslag Budget 2021 Budget 2020 Utfall 2019 200–Nämnd 157,4 158,0 60,6 Kommunstyrelsen beslutar godkänna konsekvensbeskrivning för kommunstyrelsen - budget 2020 samt plan 2021-2022.